lög félagsins


Lög Ungmennafélagsins Fjölnis, samþykkt á aðalfundi 15. mars 2023.

Nafn, heimili, tilgangur og auðkenni félagsins

1. grein

Félagið heitir Ungmennafélagið Fjölnir. Heimili félagsins og varnarþing er í Grafarvogi, Reykjavík.

2. grein

Tilgangur félagsins er:
að reyna eftir mætti að vekja löngun hjá félagsmönnum til að vinna að frelsi, framförum og heill sjálfra sín og þjóðarinnar af mannúð og réttlæti
að vernda þjóðlega menningu
að auka áhuga félagsmanna og almennings á líkamsrækt og stuðla að alhliða íþróttaiðkun
að auka áhuga félagsmanna á hverskonar félags- og tómstundastarfi
að vinna gegn tóbaksreykingum, neyslu áfengis og annarra skaðnautna, s.s. vímuefna
að vinna að markmiðum og stefnuskrá Ungmennafélags Íslands með kjörorðunum ,,Íslandi allt”

3. grein

Markmiðum sínum hyggst félagið ná með virku og öflugu félagsstarfi, íþróttaæfingum, afreksstarfi, námskeiðum og framkvæmdum sem nauðsynlegar eru hverju sinni.

4. grein

Allir iðkendur, stjórnarmenn deilda, Fjölniskorthafar og starfsmenn félagsins teljast félagsmenn. Einnig getur hver sá orðið félagi, er sækir skriflega um inngöngu í félagið og gangast vill undir lög þess. Úrsögn úr félaginu skal tilkynna skriflega til skrifstofu félagsins, sem jafnframt sér um innheimtu félagsgjalda.

5. grein

Búningur félagsins skal vera háður samþykki stjórnar hverju sinni.

6. grein

Merki félagsins er skjöldur með tveimur F-um, sem vísa hvort á móti öðru. Breytingar á merki félagsins eru háðar samþykki aðalfundar.

 

Stjórnun félagsins

7. grein

Aðalfundur er æðsta vald í öllum málefnum félagsins. Allir félagsmenn 16 ára og eldri sem ekki skulda félagsgjöld til félagsins hafa atkvæðisrétt á aðalfundi.

Aðalfund skal halda fyrir lok apríl ár hvert. Boða skal aðalfund minnst með sjö daga fyrirvara og auglýsa á sem víðtækastan hátt. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.

Í aðalfundarboði skal kynna dagskrá, fundartíma og fundarstað. Þá skal geta sérstaklega í fundarboði hvenær frestur til að skila inn tillögum að lagabreytingum og framboði til stjórnarsetu rennur út.

Dagskrá aðalfundar skal vera:
a)      Skýrsla stjórnar
b)      Reikningar félagsins
c)      Lagabreytingar
d)      Kjör formanns
e)      Kjör stjórnarmanna
f)       Kjör skoðunarmanna reikninga
g)      Önnur mál

Lögum félagsins verður ekki breytt nema á aðalfundi félagsins undir dagskrárliðnum ,,lagabreytingar” og þá með fulltingi 2/3 hluta atkvæðisbærra fundarmanna. Tillögur til breytinga á lögum félagsins, undirritaðar af flutningsmönnum, skulu sendar aðalstjórn félagsins eigi síðar en 5 dögum fyrir boðaðan aðalfund. Sami frestur gildir um tillögur um stjórnarmenn.

Á aðalfundi ræður einfaldur meirihluti úrslitum mála nema ef mál falla undir 4. mgr. 7. gr. laga þessara. Kosningar skulu vera skriflegar ef þess er óskað af fundarmönnum. Ef atkvæði standa á jöfnu falla mál niður.

8. grein

Stjórn félagsins er skipuð sjö mönnum og allt að tveimur til vara. Kosning til stjórnar skal fara þannig fram:

  1. a) kosning formanns til eins árs,
  2. b) kosning sex meðstjórnenda til tveggja ára, þannig að þrír eru kosnir á hverju ári,
  3. c) kosning tveggja manna í varastjórn til eins árs.

Varamenn taka sæti í stjórn ef aðalmaður forfallast í sömu röð og þeir eru kosnir. Bjóði meðstjórnandi sig fram til formanns áður en kjörtímabili hans líkur, tekur varamaður sæti í stjórn fram að næsta aðalfundi.

Allir félagsmenn félagsins sem eru fjárráða geta boðið sig fram til formanns. Formaður félagsins getur ekki samtímis verið formaður deildar. Tilkynningar um framboð til formanns og meðstjórnenda félagsins skulu berast framkvæmdarstjóra félagsins minnst 5 dögum fyrir boðaðan aðalfund.

Formaður er kosinn beinni kosningu á aðalfundi, en að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér verkum. Stjórn fer með umboð og vald aðalfundar á milli aðalfunda án heimildar til lagabreytinga.

Á aðalfundi skulu einnig kosnir tveir skoðunarmenn reikninga en í þeirra stað má kjósa einn löggiltan endurskoðanda.

9. grein

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórn er ábyrg gagnvart aðalfundi fyrir fjárreiðum og eignum félagsins. Deildarstjórnir eru ábyrgar fyrir rekstri sinna deilda gagnvart stjórn og aðalfundum deilda. Reikningar félagsins skulu liggja frammi minnst viku fyrir aðalfund til skoðunar fyrir félagsmenn.

10. grein

Formaður félagsins eða framkvæmdastjóri rita félagið samkvæmt undirrituðum fundarsamþykktum stjórnar. Stjórn félagsins veitir prókúruumboð og allar fjárskuldbindingar félagsins og deilda þess eru háðar samþykki prókúruhafa. Óheimilt er að skuldbinda félagið eða deildir þess með persónulegum ábyrgðum einstaklinga. Allir samningar gerðir í nafni Ungmennafélagsins Fjölnis eða deilda þess skulu áritaðir af formanni eða framkvæmdastjóra félagsins.

11. grein

Ef reikningar félagsins eru felldir í atkvæðagreiðslu á aðalfundi skal fundinum slitið strax og boðað til framhaldsaðalfundar innan 4 vikna. Stjórn leggur fyrir framhaldsaðalfund nýja reikninga til samþykktar. Framhaldsaðalfund skal boða á sama hátt og aðalfund og gilda um hann sömu reglur og hefur hann sama vald og um aðalfund væri að ræða.

12. grein

Stjórn tilnefnir fulltrúa félagsins á sambandsþing heildarsamtaka íþróttahreyfingarinnar. Stjórn er heimilt að skipa nefndir til starfa eftir því sem þurfa þykir.

13. grein

Stjórn skiptir öllum tekjum sem ekki koma inn á svið deilda, þ.m.t félagsgjöldum og Lotto.

14. grein

Fulltrúar stjórnar hafa rétt til að sitja alla fundi félagsins og deilda þess. Samráðsfundur formanna allra deilda með aðalstjórn skal halda 2 sinnum á ári hið minnsta.  Alla stjórnarfundi félagsins, sem og félags- og aðalfundi, skal skrá í fundargerðarbækur.

15. grein

Heiðursveitingar Fjölnis eru: Silfurmerki, Gullmerki, heiðursfélagi Fjölnis og heiðursforseti Fjölnis. Heiðursráð Fjölnis skipa heiðursforsetar félagsins og heiðursfélagar Fjölnis. Heiðursráð er aðalstjórn félagsins til ráðuneytis og kemur saman að óska aðalstjórnar. Aðalstjórn setur nánarni reglur um starfsemi heiðursráðs. Stjórn félagsins tekur ákvarðanir um heiðursveitingar og setur nánari reglur um þær.  Tilkynna skal um heiðursveitingar á aðalfundi og/eða á sérstakri uppskeruhátíð félagsins ár hvert.

 

Stjórnun deilda og meistaraflokka

16. grein

Aðalfundir deilda skulu haldnir fyrir lok apríl ár hvert. Reikningsár deilda er almanaksárið. Með boðun, dagskrá, kjörgengi og atkvæðarétt aðalfunda deilda skal fara eins og um aðalfund félagsins væri að ræða utan lagabreytingaákvæði en aðalfundir deilda hafa ekki heimild til lagabreytinga.

Allar deildir félagsins skulu skila samþykktum reikningum deilda minnst tveimur vikum fyrir aðalfund. Stjórn er heimilt að setja vinnureglur sem varða bókhald deilda, bókhaldsskil og uppgjör og víkja deildarstjórn frá störfum ef störf hennar brjóta í bága við reglur um fjárreiður félagsins. Skal stjórn félagsins þá taka við störfum deildarstjórnar þar til hægt er að halda aðalfund viðkomandi deildar og kjósa nýja deildarstjórn.

Hafi deild ekki haldið aðalfund innan tilskilinna tímamarka, eða ekki náð að skila samþykktum reikningum fyrir undangengið reikningsár til stjórnar minnst tveimur vikum fyrir aðalfund félagsins, telst deildin hafa vanrækt að halda aðalfund á tilsettum tíma og skal þá stjórn félagsins boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.

17. grein

Stjórn hverrar deildar skal skipuð þremur til sjö mönnum, formanni sem kosinn er á aðalfundi viðkomandi deildar og tveimur til sex meðstjórnendum og allt að tveimur til vara einnig kjörnum á aðalfundinum.

Tillögur um stjórnarmenn skulu berast 5 dögum fyrir boðaðan aðalfund. Ef ekki berast næg framboð fyrir tilskilin tíma þá er heimilt að bjóða sig fram á aðalfundinum.

Endurskoðandi/skoðunarmenn reikninga félagsins hafa eftirlit með reikningum deilda. Deildarstjórn skiptir sjálf með sér verkum. Kjörtímabil deildarstjórna er á milli aðalfunda viðkomandi deilda.

Deildarstjórn getur sett sér og deild sinni vinnureglur brjóti þær ekki í bága við lög félagsins. Deildarstjórn skal halda félagaskrá í samráði við stjórn félagsins.

18. grein

Heimilt er að starfrækja meistaraflokka innan félagsins að uppfylltum skilyrðum laga þessara, en einungis utan reksturs hefðbundins barna- og unglingastarfs (í samræmi við kröfur ÍSÍ um aðskilnað þessara rekstrareininga). Rekstur meistaraflokka skal vera bókhalds- og félagslega sjálfstæður og með sér kennitölu.

Deildarstjórn getur ein óskað eftir því við aðalstjórn að meistaraflokkar sé starfræktir í þeirri íþróttagrein sem deildina varðar. Aðalstjórn metur rekstrar- og félagslegan grundvöll fyrir slíkum rekstri og veitir eða hafnar heimild til reksturs. Veiti aðastjórn leyfi til rekstursins skal aðalstjórn félagsins skipa meistaraflokksráð samkvæmt tilnefningu deildarstjórnar og ber meistaraflokksráð ábyrgð á viðkomandi rekstri gagnvart deildarstjórn.  Aðalstjórn félagsins hefur heimild til að setja reglur um leikmannasamninga og hefur jafnframt eftirlit með framkvæmd þeirra í samræmi við 10. grein.

Uppgjör vegna reksturs meistaraflokka skal kynnt sérstaklega á aðalfundi félagsins ár hvert en vera hluti af rekstrar- og efnahagsreikningi félagsins. Stjórn meistaraflokks skal leggja fram rekstrar- og tekjuáætlun fyrir hvert keppnistímabil fyrir sig til stjórnar til samþykktar og er hún bindandi fyrir stjórn meistaraflokksins. Stjórn meistaraflokks er óheimilt að skuldbinda félagið með nokkrum hætti nema með samþykki framkvæmdastjóra.

19. grein

Ósk félagsmanna um stofnun nýrrar deildar skal bera fram við stjórn félagsins. Stjórn tekur ákvörðun um stofnun nýrrar deildar á grundvelli markmiða UMFF.

Ef engin starfsemi er í deild getur stjórn ákveðið að leggja deildina niður tímabundið eða endalega. Eignir / skuldir viðkomandi deildar verða þá í vörslu stjórnar eða renna í aðalsjóð félagsins.

 

Önnur ákvæði

20. grein

Ungmennafélagið Fjölnir er aðili að ÍBR og er félaginu skylt að virða lög þess.

21. grein

Til að félagið verði lagt niður þarf samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða á aðalfundi og skal þá stjórnin boða til aukaaðalfundar sem verður einnig að samþykkja tillöguna með 2/3 hluta greiddra atkvæða. Verði félagið lagt niður skal afhenda eigur þess til Íþróttabandalags Reykjavíkur til varðveislu, en ef hliðstætt félag verður stofnað innan hverfisins síðar skulu eignir þess afhentar hinu nýja félagi til afnota.

22. grein

Lög þessi öðlast gildi þegar þau hafa verið samþykkt á aðalfundi félagsins og falla þá jafnframt úr gildi fyrri lög félagsins.