stefnur


Ungmennafélagið Fjölnir hefur unnið að ýmsum málum í tengslum við forvarnarstarf og hefur átti í samstarfi við fjölmarga aðila tengda barna og unglingastarfi. En hér má finna upplýsingingar um þær stefnur sem hafa verið gefnar út síðastliðin ár. Allar nánari upplýsingar um forvarnarstarf veitir íþrótta og félagsmálastjóri.

Eineltisstefna


HVAÐ ERU FORDÓMAR?

Fordómar eru þegar einhver er áreittur, útilokaður, sniðgengin(n) eða mismunað vegna útlits, uppruna, kynþáttar, litarháttar, kynferðis, kynhneigðar, skoðana, trúar, fötlunar, efnahags eða annarra aðstæðna. Það er því miður staðreynd að á Íslandi verða einstaklingar fyrir fordómum og aðkasti m.a. vegna uppruna síns. Öll þurfum við að leggja okkar af mörkum til að koma í veg fyrir fordóma í félaginu hvort sem um er að ræða félög, þjálfara, leikmenn, áhorfendur eða aðstandendur. Með samstilltu átaki getum við áorkað miklu og sparkað fordómum út úr félaginu.

HVAÐ GET ÉG GERT?
Ef einhver einstaklingur í kringum þig er haldinn fordómum skaltu ekki taka undir með honum heldur benda á að þú sért ekki sammála. Þú getur frætt aðra um að fordómar eigi ekki rétt á sér í knattspyrnunni eða annars staðar. Einnig getur þú beðið fólk að setja sig í spor þess sem það fordæmir og þá opnast oft augu viðkomandi. Við eigum að koma fram við aðra eins og við viljum að sé komið fram við okkur sjálf. Sýndu þeim sem verða fyrir fordómum stuðning og liðsinntu þeim.

Ef þú verður sjálfur fyrir fordómum, mundu að þú stendur ekki ein/einn. Reyndu að finna einhvern sem stendur með þér og styður þig og þú getur talað við. Það geta verið vinir, foreldrar eða þjálfarinn, einhver sem þú treystir.

HVAÐ ER EINELTI?
Einelti er að ofsækja einhvern með endurtekinni stríðni, illkvittnum uppnefnum, ógnandi, árásargjarnri framkomu og útilokun frá félagsskap. Oft er erfitt að greina einelti en það birtist í flestum hópum í okkar samfélagi. Eineltið birtist t.d. oft í þeirri mynd að einhver er skilin(n) eftir útundan. Einelti veldur jafnan miklum kvíða hjá viðkomandi og vanlíðan. Öll þekkjum við einhvern einstakling sem hefur verið strítt mikið en hefurðu hugsað hvernig þér myndi líða í hans sporum? Einelti er eitthvað sem við viljum alls ekki sjá í knattspyrnunni frekar en annars staðar.

HVAÐ GET ÉG GERT?
Þú getur sleppt því að taka þátt í eineltinu. Þú getur einnig sagt öðrum frá, t.d. vinum þínum að það sé rangt að leggja einhvern í einelti. Börn geta sagt þjálfara, eða öðrum fullorðnum sem þau treysta frá eineltinu. Mjög mikilvægt er að sýna þeim sem verður fyrir eineltinu stuðning með því að ganga til liðs við hann/hana og mótmæla svona framkomu. Ef þú gerir ekkert og þegir heldur viðkomandi að þér finnist þetta allt í lagi og þú tekur þar með þátt í eineltinu. Hvernig fyndist þér ef svona væri komið fram við þig? Ef þú verður sjálfur fyrir einelti, mundu að þú stendur ekki ein/einn. Reyndu að finna einhvern sem stendur með þér og styður þig og þú getur talað við. Það geta verið vinir, foreldrar eða þjálfarinn, einhver sem þú treystir.

HVAÐ ER HEIÐARLEG FRAMKOMA?
Umf. Fjölnir leggur áherslu á íþróttir séu stundaðar á heiðarlegan hátt og hvetur alla sem koma að íþróttinni til að sýna öðrum þátttakendum virðingu. Öguð og jákvæð framkoma ætti að vera markmið sérhvers leikmanns á vellinum.

 

Sumarið 2012 kom út Aðgerðaáætlun gegn einelti og annarri óæskilegri hegðun. Í áætluninni má finna upplýsingar um fyrirbyggjandi aðgerðir, skilgreiningu og helstu birtingamyndir eineltis. Einnig er að finna aðferðir sem gripið verður til hjá Æskulýðsvettvanginum ef einstaklingur verður fyrir einelti og/eða annarri óæskilegri hegðun. Jafnframt er að finna leiðbeinandi verklagsreglur sem æskulýðsfélög geta tileinkað sér.

Hér má nálgast áætlunina.

jafnréttisstefna


Einstaklingum líður betur í umhverfi þar sem jafnrétti ríkir. Þar sem kynjamisrétti fær að skjóta rótum eru oft ríkjandi aðrir fordómar sem t.d. tengjast uppruna eða aldri. Hugmyndir um það hvað sé við hæfi að stelpur geri annars vegar og strákar hins vegar eru hamlandi. Þar sem raunverulegt jafnrétti ríkir fá allir einstaklingar að njóta sín og blómstra.

Íþróttafélagið stuðlar að jöfnum tækifærum sinna félagsmanna og mismunar ekki vegna kyns, uppruna, kynhneigðar, kynvitund, aldurs, fötlunar, þjóðernis, trúarbragða, skoðana, litarháttar eða annarrar stöðu. Íþróttafélagið leggur áherslu á gagnkvæma virðingu í öllu starfi. Niðurlægjandi framkoma svo sem einelti, ofbeldi, kynferðisleg áreitni, illt umtal og ósæmilegar vígsluathafnir er ekki liðin innan félagsins.

Reykjavíkurborg leggur áherslu á, í mannréttindastefnu sinni, að allt uppeldis- og tómstundastarf, menntun og fræðsla skuli hafa jafna stöðu kynjanna að leiðarljósi. Styrkja skuli jákvæð samskipti og gagnkvæma virðingu kynjanna í öllu starfi með börnum og unglingum og þau hvött til að rækta hæfileika sína og persónuþroska án hamlandi áhrifa hefðbundinna kynjaímynda.

Reykjavíkurborg hefur sett inn í þjónustusamninga við íþróttafélög að þau skuli að hafa virka jafnréttisstefnu og gæta þess í öllu starfi að taka tillit til beggja kynja.

Jafnframt segir í 23. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 að kynjasamþættingar skuli gætt við alla stefnumótun þar á meðal í íþrótta- og tómstundastarfi.

Íþróttafélagið vinnur jafnréttisstefnu og fylgir henni eftir samanber þjónustusamning við Reykjavíkurborg og ÍBR. ÍBR kallar eftir jafnréttisstefnu og framkvæmd hennar frá íþróttafélaginu samtímis skilum ársreikninga.

Jafnréttisstefnan nær til iðkenda, þjálfara, stjórna og starfsfólks. Stefnan gildir í allri starfsemi félagsins. Stefnan er endurskoðuð og lagfærð er þurfa þykir í kjölfar skila á greinargerð um framkvæmd hennar.

Hér má nálgast stefnuna.

Heilsufarsstefna


Tilgangur heilsustefnu Grafarvogs og Kjalarness er að hvetja börn og ungmenni til að tileinka sér heilsusamlegan lífsstíl. Til að svo geti orðið er mikilvægt að umhverfi, aðbúnaður, viðhorf og samskipti séu með þeim hætti að það efli sjálfstraust þeirra og styrkleika.  Megináherslur heilsustefnu Grafarvogs og Kjalarness: Heilsustefnan tekur til barna og ungmenna frá fæðingu til 20 ára aldurs. Þá er lagður grunnur að sjálfsmynd og sjálfsvirðingu einstaklingsins og heilbrigðum lífsháttum. Forsenda þess að byggja upp jákvæða og sterka sjálfsmynd hjá börnum og ungmennum, styrkja félagsfærni og stuðla að heilsusamlegum lífsstíl er að skapa umhverfi sem styður við eftirfarandi þætti.

Hér má nálgast stefnuna.